Møte med major Stev Hannam ved den britiske avdeling H Q UK Element AMF (L)på Bømoen onsdag 19. mars 2002.

På vegne av Tysklandsbrigadanes Veteranforeining vil vi få takka for at vi fekk komme her i dag for å fortelja våre britiske vener historia om Tysklandsbrigaden, som er ein viktig del av Forsvarets historie. Ikkje berre den norske militære, den er også ein del av den nyare britiske militære historie.

Den norske London-regjering forhandla med britane om å delta i okkupasjonen av Tyskland når krigen var slutt. Desse forhandlingane gjekk føre seg i London i slutten av 1944.

Våren 1947 reiste den første norske brigade på 4.200 soldatar til Tyskland og stasjonert i Harz -område. Dei første brigadar var underlagt 5. Yorkshire Divisjon og var veldig stolt over å tilhøyre denne avdeling som var kjent som ein eliteavdeling heilt frå Napoleonskriganes dagar, og ikkje for ingenting var denne britiske 5. Divisjonen kjent som the "Fighting Fifth". Den kjempa med heider som ein del av Momtgomerys 8. Arme, og var med 8. Arme heilt frå El Alamein i 1942 og fram til Berlin i 1945.

Hausten same år oppstod det djup splitting mellom aust og vest. Jernteppet som Winston Churchill kalla det, hadde senka seg ned over Europa, kupp i Tsjekkoslovakia og blokaden av Berlin vart sett i verk av den sovjetiske okkupasjons- makta i Aust-Tyskland i 1948. Dette var innleiinga til den "Kalde krigen"

I 1948 vart dei norske styrkane flytta frå Harz til Shleswig Holstein. Her vart det bestemt at dei britiske, danske og den norske styrken på ca. 6.500 mann skulle liggja under kommando til norsk general.

50.000 mann vart kalla inn til teneste i brigaden i tida 1947 - 1953 for å ta del i okkupasjon av Tyskland saman med dei britiske styrkar. Av dei var ca. 500 her frå distriktet. Den øvste sjef for brigadane var sjefen for den Britiske Rhine arme.

Noreg var moralsk forplikta overfor Storbritannia til å delta i okkupasjonen av Tyskland som takk for all hjelp landet vårt fekk under krigen.

Vi vil med dette få overrekkje Dykk foreninga sin minnediplom, vimpel og utdrag av historia til brigaden.


Aage Henning Stavenes
leiar

Rolf J. Helgesen
sekr.

Diplomen kan du sjå her.


Vimpelen kan du sjå her.


Meeting with Major Steve Hannam of H.Q. UK AMF (L) element 19th March 2002.

Translated from the norwegian by D.T. Wilson.

"On behalf of the Norwegian Independent Brigade’s Veteran Association, we wish to thank you for permission to come here today to tell our British friends about the Norwegian Independent Brigade, which is an important part of the Norwegian army’s history. However it is not only a part of Norwegian history but also a part of British military history."

The Norwegian London government negotiated with the United Kingdom about participating In the occupation of Germany when the war was over. These negotiations were held in London at the end of 1944.

In the spring of 1947 the first Norwegian Brigade of 4,200 soldiers travelled to Germany and was then stationed in the Harz area. The initial Brigades were under the command of the 5th Yorkshire Division and were very proud to be part of this unit, which was know as an elite unit since the Napoleonic wars. It was not for nothing that the division was know as the ‘Fighting Fifth’. It had fought with honour as a part of Montgomery’s 8th Army from El Alamein in 1942 right up to Berlin in 1945.

In the autumn of the same year a large divide arose between east and west. Winston Churchill called it an ‘iron curtain’ which sank over europe.The coup in Chechoslovakia and the blockade of Berlin were initiated by the Soviet occupation forces in East Germany in 1948. This was the start of the ‘Cold War’.

In 1948 the norwegian forces were moved from Harz to Schleswig Holstein where it was decided that the british, danish and norwegian forces of about 6,500 menn were to be commanded by a norwegian general.

During the years 1947 – 1953, 50,000 men were called up to serve with the Brigade in the occupation of germany, together with the british forces. Of these were about 500 from the district here. The CiC for the brigades was the CiC for the British Army of the Rhine.

Norway was morally obliged to the United Kingdom to participate in the occupation of Germany as thanks for all the help that Norway received during the war.

"We will therefore present the association’s momento diploma, banner and an extract of the brigade’s history".

Tilbake