Årsmelding år 2006.

Styret i 2006:

Formann: Aage Henning Stavenes, Nestformann: Olav T. Bryn, Kasserer: Lars Jordal.

Sekretær: Rolf J. Helgesen, Styremedlemmer: Knut Strøm, Bernt Veka, Ragnvald Fleten Olaf Hærnes.

Varamenn: Ivar Gjelland, Birger Brekkhus, Johan Dolve.

Revisorer: Arne Fjose og Birger Berge.

Valgnemd: Sjur Almeland, Arthur Graue og Steffen Kvarekvål

I arbeidsutvalget har disse vært med: Aage Henning Stavenes, Olav T. Bryn, Lars Jordal og Rolf J. Helgesen.

Medlemstallet; var ved forrige årsmøte 151 medlemmer. I år er vi 136 betalende medlemmer.

Den naturlige avgangen fortsetter. Vi har vært oppe i 195 medlemmer.

Årsmøtet ble holdt på Nøring Pensjonat 21. februar 2006 kl.10,00, og 23 veteraner møtte opp.

Presis kl. 10,00 åpnet formannen møtet, og ønsket spesielt foredragsholder Einar Rekve velkommen.

Formannen bad deretter at alle reiste seg og ha 1 min. stillhet til minne om de veteranene som var gått bort siden siste årsmøte..

Bernt Veka ble valgt til møteleder, Olaf Hærnes og Osvald Kvammen ble valgt til å underskrive protokollen, og Rolf J. Helgesen ble referent.

Einar Rekve fikk så ordet til foredrag om Heimefronten på Voss 1940 – 1945.

Rekve kom med fra 1943 i mil.org. Han ble forespurt på Stend Jordbruksskule der han arbeidet. De fikk opplæring på et loft på Fanahammeren, både i våpenbruk og uskadeliggjøring av fiender. Han var en del betenkt, men ble med likevel.

Han var med på overtakelsen fra tyskerne i 1945. De lå og ventet på en låve, og der var det et hemmelig lager av våpen.

Det var ca. 3.500 tyske soldater på Voss, og de var ikke så villige til å overgi seg til folk uten uniform. Heimevernet fikk tak i en del A.T. uniformer.

Heimefronten hadde en del vanskelige vakthold i maidagene, men det ble ikke noen konfrontasjon med tyskerne.

Bygdeboknemda som Rekve var med i, fikk i ettertid oppgaven å skrive historien til Heimefronten. Det var vanskelig å få opplysninger, da taushetsløftet fra krigens dager satt i mange. Aslak Helleve ble redaktør for boken ”Fridom og Fred”.

Heimefronten under krigen hadde vanskeligheter med å få til et godt samarbeid, da der var flere fraksjoner som alle ville arbeide på sin måte.

Våren –41 kom Olav Fjose til Voss og overtok som leder. Odd Mølster overtok ledelsen senere, og det ble laget små grupper i hver grend.

Styrk Gjøstein, Eirik Bryn, Olav Fjose og Odd Mølster var sentrale i arbeidet.

Der var grupper som drev spionasje, rapportering av tropper, radiosending og ikke minst forsyningstjeneste som også organiserte penger til etterlatte av arresterte eller folk som måtte rømme.

2

Der var mange rassiar og passkontroller. Tyskerne fant en del utstyr, radiosendere, våpen og

lignende. Mange ble arrestert.

Mange navn er nevnt, men det skjedde så mye at alt ikke kan fortelles i et kort foredrag.

Form. takket Einar Rekve for foredraget og overrakte en takkediplom.

Bernt Veka overtok så som møteleder for årsmøtesakene.

Sekretæren leste årsmeldingen. Enstemmig vedtatt.

Kl. 11,00 Var det kaffe og karbonadesmørbrød og livlig prat mellom veteranene.

Lars Jordal la frem regnskapet. Form. Redegjorde for føringen av regnskapet som ble enstemmig godtatt.

Budsjettet ble lagt frem, og kontingenten ble kr. 150,00 pr. år som før.

Steffen Kvarkvål la frem valgnemdas forslag, og alle ble valgt enstemmig etter forslagene.

Form. ble valgt som utsending til Forbundets Landsmøte.

Vinner av dagens lotteri ble Ragnvald Fleten.

Møteslutt kl.12.00.

Møter; Det er avholdt 4 styremøter, og arbeidsutvalget har hatt 6 møter.

17. mars var vi invitert til Festmøte på Bømoen av Voss Forsvarsforening v/annonse i ”Hordaland”.

8.Mai arrangementet etter tradisjon sammen med Voss Gutemusikklag anno 1947.           Einar Rekve foretok kransepåleggingen. Bra fremmøte, men mest pensjonister. Pressen var ikke til stede.

17. Mai var det godt fremmøte av veteraner. Vi hadde besøk fra Orknøyane som takk for all hjelp vi fikk da vi var der i juni 2005. Mrs. Claire Burgher og hennes mann Leslie Burgher fra

Orkney Norway Friendship Association deltok i Folketoget sammen ved Tysklandsbrigaden.

Etter Folketoget reiste de sammen med formannen og Nils Selvik til Ulvik, der de ble mottatt til tradisjonell 17. maifeiring  av Ragnvald Fleten og frue

7 – 15 juni var foreningen på tur til Danmark – Tyskland..

30.Juni var vi invitert av Voss Forsvarsfor. til tur til Håkonsvern. Vi fikk der se den nye fregatten ”Frithjof Nansen”

8.10. september var Ragnvald Fleten vår representant på Forbundet sitt Landsmøte.

Det ble på dette møtet vedtatt at Forbundet skal legges ned fra 31/12 2007, men lokalforeningene ble anmodet om å fortsette sin virksomhet.

Festmøte på Bømoen ble det ikke noe av, da foredragsholderen gav avbud så sent at vi ikke klarte å få en ny. Vi hadde opprinnelig alt klart i mai måned.

Internettsiden arbeider vi stadig med, og det er Aage Henning Stavenes som er ansvarlig for dette.

Sluttord. 2006 har ikke vært det mest hektiske året. Det skyldes nok sikket formannens fravær en tid etter han hadde en kneoperasjon. Det har likevel vært en hel del organisasjons arbeid, både med medaljesaken og avviklingen av Forbundet.

 

 

Voss 20. januar 2007.

 

 

Styret.


Tilbake