Årsmelding år 2005.

Styret i 2005:

Formann: Aage Henning Stavenes,  Nestformann: Olav T. Bryn, Kasserer: Lars Jordal.

Sekretær: Rolf J. Helgesen, Styremedlemmer: Ragnvald Fleten, Bernt Veka og Knut Strøm.

Varamernn: Victor Steinsland, Ivar Gjelland og Birger Brekkhus.

Revisorer: Arne Fjose og Birger Berge.

Valgnemd: Steffen Kvarekvål, Arthur Graue og Sjur Almeland.

I arbeidsutvalget har disse vært med: Aage Henning Stavenes, Olav T. Bryn, Lars Jordal og

Rolf J. Helgesen.

Medlemstallet var ved forrige årsmøte 163 medlemmer. I år er vi 151 betalende medlemmer.

Den naturlige avgangen fortsetter. Vi har vært oppe i 195 medlemmer.

Årsmøte ble holdt på  Nøring Pensjonat 22. februar 2005 kl. 11,00, og det var møtt frem 26 veteraner.

Formannen åpnet møtet presis kl. 11 med å be forsamlingen om å reise seg og ha 1 min. stillhet til minne om medlemmer som er gått bort siste året.

Foredragsholder, lensmann Kjell Baartvedt, ble ønsket spesielt velkommen.

Ragnvald Fleten ble valgt til møteleder, og Rolf J. Helgesen til referent. Til å underskrive protokollen ble Magne Nordeide og Olav Hærnes valgt.

Møteleder Fleten gav så ordet til foredragsholder lensmann Kjell Baartvedt.

Han åpnet med en orientering om den store omleggingen av politietaten, og de store omveltninger dette medfører.Målet er innenfor dagens økonomiske rammer å få flere politifolk i gatene, og kontorarbeidet sentralisert.

Han gikk så igjennom de nye førerforskiftene med ny klasseinndeling, og legeattest etter fyldte 70 år 1 gang i året. Etter 75 år,  legeattest 1 gang  hvert 1/2   år.

Han gikk så igjennom den nye prikkbelastningen ved trafikkforseelser, og at vi mister førerkortet i 6 mnd. ved 8 prikker på 3 år.

Han fortalte deretter om de nye store bøtene ved fartsoverskridelser.

Foredragsholderen fikk blomster og skrifter om Tysklandsbrigaden til takk for foredraget. Han fikk også overlevert medalje til sin svigerfar Norvald Møen, post mortem.

Årsmøtet tok deretter kaffepause med ivrig samtale mellom veteranene.

Årsmøtesaker: sekr. leste årsmeldingen for 2004, og kasserer Lars Jordal gikk gjennom regnskapet, assistert av form. som fører regnskapet på data.

Form. la frem budsjett for 2005.

Alt ble enstemmig vedtatt, og kontingenten ble kr. 150,- pr. år som før.

Steffen Kvarekvål la frem valgkomiteens forslag til valg, og alle ble valgt enstemmig.

Formannen ble valgt  som utsending til Forbundet sitt landsmøte på Oscarsborg 2. – 3. september 2005.

Formannen redegjorde for 8. mai feiringen i år. Det er 60 årsmarkering, og derfor ønskes en større ramme rundt arrangementet.

Møteslutt kl 13.15 med trekking av dagens lotteri, der Magne Nordeide vant.

Møter: Det er holdt 4 styremøter i løpet av året, og arb.utvalget har hatt 5 møter.

11. mars var vi inviter til festmøte på Bømoen av Voss Forsvarsforening.

28. april hadde vi møte med KFUK og KFUM. Sjur Almeland fortalte om sin tid som krigsfange, og Aage Henning Stavenes fortalte om krigshandlingene på Voss i 1940.

Filmen fra frigjøringen av Bergen Belsen ble vist. Der var 50 møtedeltagere og stor interesse for historie. Tysklandsbrigaden og dens betydning ble det også fortalt om.

2. mai hadde vi samme møteopplegg med alle 10 klassingene på Voss Ungdomsskule, og både lærere og elever viste stor interesse.

Skolen hadde også en utstilling i anledning 60 årsmakeringen, og vår forening lånte ut billedmateriell fra krigshandlingene på Voss og i Ulvik.

4. mai  holdt Aage Henning Stavenes åpningtalen ved fredsmarsjen for hele Voss Ungdomsskule. Ivar Gjelland og Rolf J. Helgesen deltok også ved arrangementet. Omtalt i ”Hordaland” og se www.Tysklandsbrigaden.no .

8. mai hadde vi sammen med Voss Gutemusikklag anno 1947 kransepålegging ved minnesmerke i Prestegadsmoen. Taler for dagen var Torbjørn Seim. og Refleks Ten Sing deltok med sang. Det var godt fremmøte til arrangementet. Omtalt i ”Hordaland”

14, mai var det trekking av crusielotteriet vårt fra Fjord Line.Vinner Olav T. Bryn.

17. mai: Tross kald vind og spredte haglbyger, møtte 17 veteraner til Folketoget.Formannen syntes fremmøte var litt for lite.

4. – 13. juni var det tur til Orknøyane og Skottland. 35 deltagere som fikk en minnerik tur. Vi deltok på den offisielle feiringen av unionsoppløsningen  i St. Magnus Cathedral, med påfølgende mottagelse hos den norske konsul, Bill and Mrs Sue Spence. og vi var på  lunch hos Orkney Islands Council. Vi var også på besøk hos The Royal British Legion, Kirkwall.

Utførlig referat på internett www.Tysklandsbridagen.no  der det også er flere bilder. Omtalt i ”Hordaland” 26.juni 05.

2.-3. september representerte formannen foreningen vår på Forbundets landsmøte. Han deltok også på avdukningserimonien av minnesmerke over Tysklandsbrigaden. Her fikk Aage Henning Stavenes ordet ved avdukningen, og han takket forsvarsdept. for all støtte vår forening har fått.Han overleverte også et takkeskriv til forvarsministeren. Her kan en også lese mer om arrangementet på www.Tysklandsbrigaden.no  m/refarat og bilder.

4. november var det festmøte på Bømoen. Festtaler var generalmajor Gullow Gjeseth.

Tema for talen var ”Noen tanker om Hæren etter 1990”

Rgnvald Fleten var festleder. Som vanlig 3 retters middag, kaffe og kaker, dans og åpen bar, og god stemning.

Internettsiden vår vokser. Vi er i forhandlinger med Bergen  om at deres forening vil kjøpe seg inn på siden vår. Det anbefales å gå inn på siden www.Tysklandsbrigaden.no , der en får et godt inntrykk av foreningens arbeid.

Vi får stadig mange lovord om denne siden, og det er særlig Aage Henning Stavenes som står for dette arbeidet.

Sluttord: År 2005 har som tidligere år vært arbeidskrevende, særlig for formannen.

Møtene i forbindelse med 60 årsmarkeringen der vi fikk  ungdommen i tale,  må sies å ha vært særlig vellykket.

Styret vil takke Forsvarsdept.,  Folk og Forsvar og Voss Kommune for godt samarbeid og økonomisk støtte.

 

Voss 20.januar 2006

 

Styret.

 


Tilbake