Årsmelding år 2004.

Styret i 2004:

Formann: Aage Henning Stavenes, Nestformann: Olav T. Bryn, Kasserar: Lars Jordal, Sekretær: Rolf J. Helgesen, Styremedlemmer: Knut Strøm, Bernt Veka og Ragnvald Fleten

Varamenn: Victor Steinsland, Ivar Gjelland og Birger Brekkhus

Revisorar: Torbjørn Seim og Arne Fjose

Valgnemd: Steffen Kvarekvål, Arthur Graue og Sjur Almeland.

I arbeidsutvalget har disse vært med: Aage Henning Stavenes, Olav T. Bryn, Lars Jordal og Rolf J. Helgesen.

 

Medlemstallet var ved forrige årsmøte 180 medlemmer. I år har vi 163 betalende medlemmer. Den naturlige avgangen fortsetter.

Årsmøte ble holdt på Nøring Pensjonat 24. februar 2004 kl. 12,00, og det var møtt frem 27 veteraner.

Formannen åpnet møtet presis kl. 12.00 med å ønske alle velkommen, og bad medlemmene om å reise seg og ha 1.min. stillhet til minne om medlemmene som er gått bort siste året

Til møteleder  ble Ragnvald Fleten valgt, og Rolf J. Helgesen ble valgt som referent. Til å underskrive protokollen ble Johs.O.Kløve og OalvT. Bryn valgt.

 

Oberstltn. Nygård holt kåseri om den store omleggingen av forsvaret, og de konsekvenser dette vil få. Det er særlig mannskaper og bygningsmasser som skal reduseres. Befalskolene skal vekk. Mannskaper skal velges ut etter førstegangstjenesten som skal få tilbud om å fortsette i forsvaret. Vi er på vei til en mer profisjonell hær. Befal kan nå sies opp, og beordningen gjelder over hele verden.

Etter et informativt kåseri med overhead bilder og plansjer, var det lett å følge med.

 

Vi hadde så kaffepause, og etter den leste sekretæren årsmeldingen som ble enstmmig vedtatt.

Lars Jordal redegjorde så fra Landsmøte i forbundet 5. – 7. sept.2003, der tilslutning til vår internettside ble enstmmig vedtatt.

Han tok så for seg regnskapet til vår forening. Det ble også godtatt enstemmig.

Budsjett og fastsettelse av kontingent ble også godtatt.

Alle valg ble som foreslått av valgkomiteen.

Formannen fikk så ordet og redegjorde for det arbeidet som stod foran oss på Amfi-senteret med utstilling og filmfrenvisning.

Liste til vaktordning ble lagt ut, og noen meldte seg på til jobben 18. -19. -20. mars.

Det ble på årsmøtet vedtatt at vi  skulle ha en jubileumsfest til høsten. Det ble også vedtatt at vi skulle lage en Jubileumsårbok som skulle sendes gratis til alle medlemmene.

Styret ble pålagt å finne en representant til å bekranse krigsminnemerket i Prestegardsmoen

Til utsendinger til forbundets årsmøte ble valgt Aage Henning Stavenes og Rolf J. Helgesen.

Turopplegget til høsten 2. – 9. september2003 ble lagt frem.

Møter: Det er blitt holdt 6 styremøter, og arbeidsutvalget har hatt 5 møter.

18. til 20. mars hadde vi utstilling og filmfremvisning på Voss Amfi

Der var bildeserier fra krigshandlingene i Ulvik og på Vangen, og filmen som ble vist  for skuleelevene i videregående skule, var autentisk film fra konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen.

Åtte -  ti medlemmer hjalp til med vakthold ved utstillingen, Arnold Takvam, Arnfinn Kyte og Ragnvald Fleten holdt kåseri. Utstillingen ble omtalt både i Bergens Tidende og ”Hordaland”.

8. Mai hadde vi den vanlige markeringen av frigjøringsdagen sammen med                        Voss Gutemusikklag  anno 1947.

Form. sjølv holdt talen for dagen. Det var ca. 40 fremmøtte tilhørere. Arrangementet ble referert i ”Hordaland” 11/5-04.

17. mai var en fin tropp veteraner i folketoget. Bilde fra dagen er på omslaget til Jubileumsårboken.

2. – 9. september 2004 var det tur til Tyskland. Fyldig referat fra turen stod i ”Hordaland” 23/10-04. Den er også lagt ut på internett: www.tysklandsbrigaden.no.

17. – 19. september 2004 representerte Aage Henning Stavenes foreningen på Forbundet sitt landsmøte på Setnesmoen Leir, Åndalsnes.

4. oktober besøkte Aage Henning Stavenes, Andres Stalheim og Rolf J.Helgesen tysk helikopterskvadron fra KpfthhubschrRgt. 36 hos Alliert treningssenter på Bømoen. Vi ble tatt i mot av oberstltn. Wolfgang Jakob og hans stab. Vi fikk fortalt om Tysklandsbrigaden.

5. november hadde vi Jubileumsfest på Bømoen. Det var fremmøtt 65 veteraner med følge. Vi hadde ventet en større oppslutning.

Festtaler var Kjartan Rødland, og Olav T. Bryn ledet festen.

Aage Henning Stavenes ble utnevnt til æresmedlem av laget. Den første og eneste, og Lars Jordal stod for seriemonien.

Der var hilsningstaler fra Forbundet v/Arne Grimsrud, fra Bømoen, Alliert treningssenter v/oberstltn. Nygård, Voss Forsvarsforening v/oberst Hesjedal.

Bernt Veka holdt en hilsningstale til laget, og overrakte et trefat av egen produksjon med innskrift og emblemer. Gave fra Solveig og Bernt Veka.

Nils Selvik avsluttet bordsetet, og hele selskapet begav seg opp til Østre Messe der festen fortsatte til over midnatt.

Annen aktivitet Arnfinn Brekke og Aslak Helleve har gjort en kjempejobb for laget med å skrive vårt Jubileumsskrift. De fortjener all ros for dette.

Vi  sendte ut Jubileumsårboken sammen med Julehilsen til alle medlemmene våre slik årsmøtet hadde vedtatt. Dette kostet i trykking ca. kr. 19.000,00 og porto ca. kr. 4.000,00.

Dette er store utgifter som vises på regnskapet.

Arbeidet med Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste fortsetter, men det er ikke så mange medaljer som leveres ut nå

Internettsiden vår vokser. Alle turer og Jubileumsfesten er lagt ut. Forbundet har knyttet seg til oss, og har betalt sitt første bidrag.

Denne siden på internett får vi mange lovord om, og det er særlig Aage Henning Stavenes som står for denne. Han har lagt utrolig mye arbeid ned her.

Sluttord. År 2004 har vært som tidligere år, arbeidskrevende for styret og de som har hjulpet til med arrangementet på Voss Amfi, Jubileumsfesten, og ikke minst de som laget Jubileumsårboken. Styret takker alle for velgjort arbeid.

 

Voss 20 januar 2005

 

Styret

 


Tilbake