Årsmelding år 2001

Styret i 2001:
Styremedlemmer: Formann Aage Henning Stavenes.nestform. Olav T. Bryn, kasserer Dagfinn Grønlien. Sekr.Rolf J. Helgesen, styremedlemmer Johs. O. Kløve, Nils P. Brekke og Bert Veka.
Varamenn: Odd Dukstad, Victor Steinsland og Ivar Gjelland
Revisorer: Torbjørn Seim og Arne Fjose.
Aktivitetsnemd: Magne Noreide, Birger Berge og Anders Stalheim.
Valgnemd: Olaf Hærnes, Martin Solstad og Lars Jordal.
Arbeidsutvalge: Aage Henning Stavenes, Olav T. Bryn, Dagfinn Grønlien og Rolf J. Helgesen.


Årsmøte ble holdt på Nøring Pensjonat 20.02.2001 kl. 1800. Fremmøte var 21 medlemmer.
Møtet ble åpnet med 1 minutts stillhet til minne om medlemmer som var gått bort siden sist årsmøte.
Etter gjennomgang av vanlige årsmøtesaker, orienterte form. om arrangementer 8. og 17. Mai.
Han redegjorde for planlagte tur til Finland og Estland, og det ble levert ut turprogram for turen som var 9. til 15. Aug. 2001. Det ble også delt ut invitasjon til Landstreffet i Bergen 13. til 15. juli 2001.
Det var også på dette møtet tid til kaffe og rundstykker. Som vanlig gikk praten livlig.
Møteslutt kl. 20.30


Møter: Arbeidutvalget har hatt 2 møter, og det er avholdt 5 styremøter.
Det har vært 10 medlemsmøter og 2 festmøter.
2. januar var det medlemsmøte på Nøring Pensjonat kl.1800, med 12 fremmøtte veteraner.
Film fra krigen 1940-45. Orientering av form. om. Tysklandsbrigadenes Veteranforening.
Kaffe , smørbrød og forfriskninger. Møteslutt kl. 2000.
6. februar var det medlemsmøte på Nøring med 9 fremmøtte. Orientering av form. Film fra krigen 1940-45. Kaffe og mat.
6. mars var det igjen medlemsmøte etter samme opplegg som før.11 fremmøtte. Film fra Ørkenkrigen 1942-43 og kampene i Stalingrad 1941-43.
Festmøte på Bømoen 23/3 i regi av Voss og Oml. Forsvarsforening. Foredragsholder var form. i Norges Forsvarsfor. fylkesmannen i Austagder, general.ltn. Hjalmar Inge Sunde.
28. mars hadde form. Aage Henning Stavenes, sekr. Rolf J. Helgesen og nestform. Olav T. Bryn, møte med adv. Torgils Bryn om opprettelse av fond til vedlikehold av vår internettside iflg. § 7 i våre vedtekter.
3. april var det medlemsmøte på Nøring. Film fra krigen i Burma/India 1942-44 mellom Storbritannia og Japan. 14 fremmøtte. Innledning av form. Kaffe og smørbrød.
1. mai Medlemsmøte på Nøring. Form. orienterte om kransepålegging i Prestegardsmoen 8. Mai. Filmkavalkade over Tysklandsbrigadene. Kaffe og annen servering.
8. mai Veterandagen 8. Mai var det Tysklandsbrigadenes Veteranforening som stod for. Voss Ungdomsskule som hadde Tysklandsbrigaden på timeplanen fikk besøk av Arnfinn Brekke og Aage Henning Stavenes.
Kl. 9,30 fikk klassen til Brit Osgjerd besøk, og ble kjent med at i årene 1947-53 var 50.000 unge norske gutter sendt til Tyskland som okkupasjonssoldater, og etter hvert fredsbevarende styrker. Det ble vist film fra frigjøringen av Bergen Belzen Konsentrasjonsleir.
Kl. 12.30 fikk klasse 9 B til Pål Augland besøk av oss. Begge klassene hadde prosjektoppgave om 2. Verdenskrig.Det ble vist film om angrepet på Norge 9. April 1940.
Kl. 11.30 holdt Aslak Helleve tale og la ned krans på minnesteinen i Prestegardsmoen over de falne i krigsårene 1940-45.Musikk av "Voss Gutemusikklag anno 1947". Stort fremmøte.
17. mai Tysklandsbrigadens Veteranforening avd. Voss og Oml. deltok med en fin tropp på 30 veteraner i Folketoget. Et fint innslag.
23. mai Form. Aage Henning Stavenes og sekr. Rolf J. Helgesen hadde møte med oberst
Nils J. Hesjedal på hans kontor på Bømoen i høve hans avskjed som sjef for Fjordane Regiment .Som takk for godt samarbeid fikk han overrakt blomster fra Tysklandsbrigadens Veteranforening.
5. juni Medlemsmøte på Nøring. Form. ønsket velkommen til siste møte før sommeren.
Som vanlig gikk praten livlig over kaffekoppen og serveringen. Film fra Veteranforeningens tur til Frankrike 1 1998.
13. - 15. juli Veterantreff i Bergen. Et stort og vellykket arrangement. Det var skuffende bare 2 deltakere m/følge fra Voss. De som ikke var med gikk glipp av stor begivenhet. Der var 250 deltakere på treffet,
Veterantreff i 2002 blir i Steinkjær i tiden 28 - 30 Juni 2002.
11. juli var det opplevelsestur til havet. Busstur til Hellesøy Kafe og Selskapsmat A/S, der vi først hadde en båttur på havet og var i land på Hernar. Etterpå hadde vi lunsj på Hellesøy Kafe. Reiseleder på turen var Svein K. Søiland. 35 deltakere.
27. juli hadde vi besøk av vår kontaktmann i Itzehoe, vernepliktig oberst.ltn. Jochen Franzen
med frue Ingrid. Begge talte flytende norsk. Form. og sekr. viste de rundt på Voss, før de drog videre i sin campingvogn.
9. - 15. august Tur til Finland og Estland. 40 deltakere var med på en udsedvanlig vellykket tur, med omvisning alle dagene både i Finland og Estland. Fly begge veier til Helsingfors og båt til og fra Tallin.
22. august Møte hos form. Aage Henning Stavenes der og så Olav T. Bryn og Rolf J. Helgesen var tilstede for å trekke vinneren av vårt lotteri med gevinst tur til Newcastle med
M/S "Jupiter", Vinner ble Dagfinn Grønlien.
27. august Møte hos adv. Torgils Bryn. Til stede var Jon Aske fra Voss Prenteverk, adv. Bryn, Aage Henning Stavenes og Rolf J. Helgesen.
Det ble der oppsatt og underskrevet kontrakt mellom Voss Prenteverk og Tysklandsbrigadenes Veteranforening Avd. Voss og Oml. om vedlikehold og oppdatering av vår internettside. Samtidig ble det bestemt at styret i Voss Prenteverk skal være styre i fondet som blir opprettet til vedlikeholdet, når den tid kommer at vi ikke kan bestemme dette selv.
Fremtiden til siden er nå sikret så lenge pengene varer.
4. september Medlemsmøte på Nøring. 14 fremmøtte veteraner.
Lars Jordal fortalte fra Veterantreffet i Bergen. Han etterlyste flere fra Voss.
Servering og film fra Tyskland 1933 til 39.
8. september Deltagelse på B.S. Ing. befalskoletreff, avgangsklasse 1950.Sekr. representerte foreningen på årstreffet. Han traff der igjen flere av sersjantene han hadde som rekrutt. Vellykket møte.
20. - 22. september Landsmøte i Forbundet på Terningmoen, Elverum. Form. og sekr. representerte foreningen på møtet.
Neste Landsmøte 6-8/6 2002 i Horten.
Neste Veterantreff 28-30/6 2002 i Steinkjær.
Møtet i Elverum samlet 40 deltagere fra hele landet, og vi behandlet vanlige årsmøtesaker, bl.a. vedteksendring, der forbundets kapital ved oppløsning skal gå til vedlikehold av eksisterende internettsider.
2. oktober Medlemsmøte på Nøring. 7 fremmøtte. Form. redegjorde fra Landsmøtet. Kaffe, smørbrød, kaker og annen servering. Film fra Tyskland før 1940.
11. oktober Konkurranseskyting:
1. premie Gavepremie fra Folk og Forsvar; Otto Småbrekke 87 pt.
2. premie Gavepremie fra Folk og Forsvar; Oskar Stalheim 69 pt.
3. premie Gavepremie fra Folk og Forsvar; Bernt Veka 68 pt.
4. premie Gavepremie fra Folk og Forsvar; Birger Berge 68 pt.
5. Aage Henning Stavenes 47 pt.
6. Arne Fjose 35 pt.
Gavepremie fra Solveig og Bernt Veka til høgste poeng av 3 stk. 5 skot seriar i 2001:
Vinnar : Leiv Lid 140 pt
26. oktober Festmøte på Bømoen. Foredrag av Kåre Willoch. Emne: Såbarhetsutvalgets arbeid. Samfunnets sårbarhet. Foredraget var i kantinen, og etterpå gikk vi til offisersmessen for festmiddag. Leder av festen var oberst Hesjedal.
En vellykket kveld med flere gode taler, og etter middagen var det dans og åpen bar.
Arrangementet var så vellykket at flere av våre medlemmer ikke fikk plass til å delta, da antallet deltakere var begrenset. Det var 24 av våre medlemmer som ikke fikk plass.
Referat av Willoch sin tale stod i "Hordaland" 30. oktober 2001, og på vår internettside.
6. november Medlemsmøte på Nøring. Film fra krigen 1940-45. Det var fremmøtt 10 veteraner. Form. orienterte om arbeidet i foreningen. Kaffe og smørbrød og sosialt samvær.
4. desember Medlemsmøte på Nøring. 13 veteraner møtte frem. Dette var det siste av våre månedlige møter, da det var altfor få som kom til møtene våre. Vi hadde det vanlige opplegget med film, servering og godt samvær.


Temahefte: Det er også i år arbeidet med å få ut flere temahefter.Vil her nevne kontakten vi har med Sauda Sogelag.

Annen aktivitet: Arbeidet med internettsiden vår fortsetter. Vi har nå fått domene www.Tysklandsbrigaden.no . Siden er godt besøkt og den utvides stadig.

Medlemstreff: Prøveordningen med et møte første tirsdag i hver måned er nå slutt. Fremmøtet var for lite. Vi får nå gå tilbake til ordningen vi hadde tidligere med innkalling til medlemsmøter noen ganger i året.

Forsvaret deler ut medaljer: Forsvaret vil dele ut medaljer til de 90.000 nordmenn som har deltatt i internasjonale militære operasjoner fra 1947 og frem til i dag. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i oktober 2000. I det omfattende arbeidet med å sende ut medaljer til dem som har deltatt skal Forsvaret blant annet få hjelp av Tysklandsbrigaden Veteranforening. Foreningen skal hjelpe til med å sende ut medaljene til dem som deltok i Tysklandsbrigden fra 1947 til 1953. Medaljene utdeles også post mortem.
Sluttord: År 2001 var på mange måter et arbeidskrevende år, ikke minst for formann og sekretær, da opplysningsarbeidet om Tysklandsbrigaden krever stor innsats.
Vi sender ikke ut så mange skriv i løpet av et år, men sitter igjen med inntrykk av at de få skrivene vi sender, ikke bestandig blir lest.
Foreningen vår har god kontakt med Tysklandsbrigadens Landsforbund, Folk og Forsvar, og Fjordane Regimentet på Voss, samt kulturetaten i Voss Kommune.

Voss, 15. Januar 2002.

StyretTilbake