Årsmelding år 2000

Styret i 2000.

I styret har disse vært med: formann Aage Henning Stavenes, nestformann Olav T, Bryn, kasserer Lars E. Fjose, sekretær Rolf J. Helgesen.
Andre styremedlemmer: Johannes O. Kløve, Nils P. Brekke, Bernt Veka.
Varamenn: Arne Spilde, Victor Steinsland, Ivar E. Gjelland.
Revisorer: Arnfinn Seim og Torbjørn Seim.
Aktivitetsnemd: Magne Noreide, Birger Berge, Anders Stalheim.
Valgnemd: Olav Tvinde, Olaf Hærnes og Martin Solstad.
I arbeidsutvalget har disse vært: Aage Henning Stavenes, Olav T. Bryn, Lars E. Fjose og Rolf J. Helgesen.

Pr. 31/12 2000 var medlemstallet 135.

Årsmøte blev holdt på Nøring Pensjonat tirsdag 22/2 2000. Fremmøte var 30 veteraner. Form. orienterte om festmøte på Bømoen 24 mars og Landstreffet i Trondheim 19-21/mai 2000
Birger Berge orienterte om øvelsesskytingen og konkurranseskyting år 2000.
Ole Johan Jacobsen orienterte om planlagte tur til London og Bournemouth 27/4 til 4/5 2000.

Møter: Arbeidsutvalget har hatt 3 møter, og det er avholdt 5 styremøter.
Det har vært 3 medlemsmøter og 2 festmøter.
1. og 2. Februar deltok foreningen i en lokal markering av Forsvaret i Fraktgodsen sammen med Norsk Reserveoffiserers Forbund, FN-veteranene, Norges Forsvarsforening og Fjordane Regiment Markeringen var rettet inn mot ungdomsskoler og videregående skoler. og vi delte ut klassesett av temaheftet til de deltagende skoler.
24. mars Festmøte på Bømoen arrangert av Voss og Oml. Forsvarsforening.
9. april. Foreningen deltok på minneutstillingen "Då krigen kom til Voss" på Voss Folkemuseum på Mølster i anledning 60 års minne om angrepet på Norge i 1940. Formannen deltok aktivt med fremvisning av film fra krigen og følgene av okkupasjonen. Vi presenterte også vårt temahefte der.
8. mai: Kransepålegging i Prestegardsmoen på minnesmerke over falne i krigen 1940-45 kl. 12.00. Tale av Lars Jordalen og musikk v/Voss Gutemusikklag anno 1947. Godt fremmøte.
17. mai deltok foreningen i folketoget. Bare 16 veteraner var med, og vi går ut fra at det dårlige været var årsaken til det dårlige fremmøte.
23. mai Medlemsmøte på Nøring Pensjonat kl. 19.00. Filmkveld med fremvisning av autentisk film fra angrepet på Norge i 1940, og befrielsen av konsentrasjonsleire i Tyskland i 1945.
Formannen orienterte om arbeidet med vår hjemmeside på internett, og om utstillingen på Mølster. Vi har fått oversatt Temaheftet om Tysklandsbrigaden til tysk som det er meningen skal distribueres i Tyskland.
Lars Jordalen fortalte om veterantreffet i Trondheim. Treffet i år skal være i Bergen 13-15 juli. Invitasjon til å delta kommer senere i år.

Styret var invitert til åpningen av Harald Grimestad sin nye museumsavdeling om forsvaret.
Museet er verd et besøk.
7.august blev det holdt et møte med general Olav Breidlid om festmøtet 3/11 2000, der opplegg og program blev diskutert. Foruten form. og sekr. deltok også oberstl. Knut Strøm.
7 - 9 september var Aage Henning Stavenes og Rolf J. Helgesen utsendinger til Landsmøte i Tysklandsbrigadenes Veteranforbund som ble avholdt i Bodø.

26.september
var det medlemsmøte på Nøring Pensjonat kl. 19.00.
Form. Orienterte om arbeidet i foreningen, og om møtene han har hatt med Det Kongelige Forsvarsdepartement og Folk og Forsvar.
Orientering om skytekonkurransen torsdag 12/10.
Film fra oppvisning av H.M.K. Garde.
12. oktober blev det avholdt konkurranseskyting på skytebanen.
Våpen: Mauser med åpent sikte.
Resultatliste.
1 Otto Småbrekke 90 pt
2 Leiv Lid 88 "
3 Bernt Veka 81 "
4 Birger Berge 79 "
5 Magne Nordeide 78 "
6 Martin Solstad 70 "
Voss Sparebank Vandrepokal
Vinnar år 2000: Otto Småbrekke
Vinnar av pokalen til Odel og Eige etter tre år, der de to beste teller:
Leiv Lid: 88 +84 = 172 pt.
Gavepremie fra Solveig og Bernt Veka for de to beste seriene på øvingsskytingene i år 2000:
Vinner: Otto Småbrekke: 48 + 49 = 97 pt
Solveig og Bernt Veka har satt opp ny gavepremie for 2001.
3. november Festmøte på Bømoen der generalmajor Olav Breidlid var festtaler. Tema for talen var "Frå Tysklandsbrigadens tid".
Olav Breidlid er en av de to forfatterne som har skrevet boken "De norske styrker i Tyskland 1947 - 1953" Festleder var Torbjørn Seim.
Vinnerne av skytekonkurransen fikk sine premier utdelt på festen
9. november deltok formann og sekretær på sikkerhetspolitisk konferanse i Bergen der forsvarsstudien 2000 (FS 2000) var tema. Konferansen var arrangert av Folk og Forsvar.
5. desember var det medlemsmøte på Nøring Pensjonat kl. 18.00. Der møtte 12 veteraner. Ole Johan Jacobsen redegjorde for 3 turalternativer som Turnemda arbeider med, der nemda skal komme tilbake med årets turforslag.
Turen til England i vår, og dagstur til Bergen 28/4 med konsert og museumsbesøk, blev begge avlyst p.g.a. liten påmelding.

Temahefte
Tysklandsbrigadenes Veteranforbund har fått laga eit utdrag frå boka til Olav Breidlid og Ernst Olav Bjørkevik "De Norske Styrker i Tyskland 1947-1953" som temahefte på 53 sider om den norske deltakinga i okkupasjonen og forsvaret av Vest-Tyskland i årene 1947-1953.
Desse hefte kjøper vi frå forbundet for kr. 14,- pr.hefte som vi delar ut gratis som klassesett til alle ungdomsskular og vidaregående skular. Det er 25-30 hefte i kvart sett.
For at historia om Tysklandsbrigaden i Tyskland ikkje skal verta gløymt, har vi fått omsett eit Resyme av heftet til tysk ved Voss Gymnas. Det er vårt forbund som skal få desse hefte ut til bibliotek og museum i Schleswig-Holstein og Harz via den Tyske Ambassade i Oslo
Annen aktivitet
Det har blitt arbeidet med vår internettside, som etter hvert må sies å være ferdig. Den oppgraderes stadig, og til nå har der vært ca: 1.200 besøk på siden,
Adressen er www.vossa.net/Tysklandsbrigaden. Det er nedlagt et betydelig arbeid med å skaffe økonomisk støtte til vårt informasjonsarbeid, og vi har klart å skaffe kr. 7.000,- til arbeidet med temaheftet og internettsiden.
For at vår internettside ikke skal forsvinne når foreningen en gang blir lagt ned, mener styret at vi skal opprette et fond til vedlikehold av siden så lenge som mulig, slik at sporene etter oss varer en stund.
For at dette skal være mulig, må punkt 7 i våre vedtekter endres. Der står det at foreningens eigneluter skal tilfalle Voss Folkemuseum.
Dette bør forandres til at alt arkivmateriell skal tilfalle Voss Folkemuseum, og at kontantmidlene skal brukes til fond for vedlikehold av Tysklandsbrigadens Vetereranforening, Avd. Voss og Oml. sin internettside.
Årsmøtet bør ta avgjørelse om dette.

Medlemstreff

Prøveordningen med å ha et medlemstreff hver 1. tirsdag i hver måned må vel sies å være delvis mislykket, da det til nå bare møter frem 10-12 veteraner.
Nøring Pensjonat har stilt matsalen til disposisjon for oss under forutsetning at husleien blir betalt gjennom en viss omsetning av mat og drikke. Med så få fremmøtte blir ikke dette så mye.
Årsmøtet bør ta stilling til om vi skal fortsette med møtene.

Sluttord
År 2000 var på mange måter et arbeidskrevende år, ikke minst for formann og sekretær, da vi har drevet et betydelig opplysningsarbeid om Tysklandsbrigaden.
Eller vet vi at vårt arbeid blir lagt merke til, både av Folk og Forsvar, men også gjennom de FRÅSEGN vi har fått fra Voss Kommune, Voss Folkemuseum og Fjordane Regiment.


Aage Henning Stavenes
formann
Rolf J. Helgesen
sekr.

Tilbake