"Fred er ikkje sjølvsagt"

- I dag er det den usynlege trusselen som uroar oss, sa oberstløytnant Nils Th. Melby då han heldt 8. mai tale ved minnesmerket i Bømoen laurdag.

Med den usynlege trusselen sikta Melby til terror.
- Etter 11. september er nesten alt mogleg, hevda han.
- Gjennom media får me stadige påminningar om alvoret.

Stadig modernisering

Nærare 70 menneske hadde møtt fram til Voss og Omland Forsvarsforeining si solfylte markering av frigjeringsdagen i Bømoen. Oberstløytnant Melby, som til dagleg held til på Skei i Jølster, trekte linene frå motstanden i krigsåra 1940-1945 og fram til i dag. Han sette spørsmålsteikn ved motstandskrafta til det norske folket og forsvaret anno 2004.
- Forsvaret i 1940 gav grunnlaget for eit einig folk, eit folk som klarte å gjenreisa og nyreisa landet vårt. Om me er godt nok rusta i dag, er eit ope spørsmål. Trusselbilete endrar seg, difor må også forsvaret ha ei kontinuerleg modernisering, understreka Melby.
- Me pliktar å vera førebudde.

Minna om det som hendte

Også ved minnesmerket i Prestegardsmoen var det kransepålegging laurdag. Der hadde kring 40 menneske møtt fram for å heidra dei falne. Voss Gutemusikklag anno 1947 stod for musikken, medan Aage Stavenes heldt tale for dagen.
- Me vert stadig minna om auka valdsbruk, fleire nynazistiske krefter og meir rasisme i samfunnet i dag. Dette er krefter som dei falne under krigen gav livet sitt for å kjempa mot, understreka Stavenes.
- Ei spesielt viktig oppgåve for Tysklandsbrigaden er å fortelja ungdommen kva som hende i krigsåra. Me må ikkje gløyma.

Tekst og foto: RAGNHILD D. OLSEN, avisa "Hordaland"

Tilbake