Medalje til Tysklandsbrigadene

I årene 1947–1953 ble ca 50 000 vernepliktige norske soldater beordret til tjeneste som okkupasjonsstyrker i Tyskland. De var oppsatt i brigader, hver på ca 4000 mann, som ble avløst hvert halvår. I 1947–1948 lå styrken i Harz, som grenset opp til den Sovjetrussiske sonen, men da den kalde krigen tilspisset seg ble den i 1948 trukket nordover til Schleswig-Holstein. Den ble i 1951 satt under NATO-kommando som det første norske bidrag til alliansen.

Tysklandsbrigadens hovedoppgave var å bistå allierte og tyske myndigheter til å opprettholde ro og orden og forhindre ny oppblomstring av nazismen. Soldatene fikk hard militær trening under Tysklandsoppholdet, og brigadene ble de best trente styrker Norge til da hadde hatt i fredstid. Det ble lagt stor vekt på korrekt opptreden overfor den tyske befolkningen. Det er derfor viktig å kunne fastslå at det i ettertid fra tysk hold ble uttalt at de norske soldatene i høy grad bidro til å fremme fred og forsoning mellom Norge og Tyskland.

I oktober år 2000 innstiftet Forsvarssjefen ”Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner” som takk og anerkjennelse til norske militære som har deltatt i slike oppdrag bestemt av norske myndigheter. Tysklandsbrigadens Veteranforbund har fått i oppdrag å finne fram til alle som tjenestegjorde i brigadene gjennom sine foreninger over hele landet. Foreningens medlemmer har nå fått sin medalje med diplom.

Nå gjenstår det å finne fram til flest mulig brigadesoldater som ikke er tilsluttet noen forening, slik at de kan få sin medalje. Den kan også tildeles Post Mortem. Derfor kan pårørende etter avdød få den som et minne. Gjennom annonser i aviser over hele landet blir det nå oppfordret til å ta kontakt med de lokale foreninger for å få nærmere opplysninger.

Brigadesoldater paraderer i Bergen august 1947 etter avsluttet tjeneste i Tyskland.