Årsmelding for 2009.
Styret i 2009.
Formann og Kass. Aage Henning Stavenes, Nestformann Olav T. Bryn.
Sekretær Rolf J. Helgesen.
Styremedlemmer Bernt Veka, Ragnvald Fleten, Olaf Hærnes, Nils T. Selvik.
Varamenn Johan Dolve, Ivar Gjelland (død) Birger Brekkhus.
Revisorer Arne Fjose (død), Birger Berge.
Valgnemd Steffen Kvarekvål, Arthur Graue, Sjur Almeland.
Medlemstallet er i år 102 betalende medlemmer. En nedgang på 2 siden i fjor. Noen av de som er oppført som betalende, er  gått bort i løpet av året.
Årsmøtet ble holdt i Regimentsbygget på Bømoen torsdag 19. februar 2009 kl. 10,00.
Det møtte frem 12 veteraner, det minste fremmøte vi noen gang har hatt.
Formannen åpnet møtet presis, og ba forsamlingen reise seg i ½  minutts stillhet til minne om veteraner som er gått bort siden sist årsmøte.
Aage Henning Stavenes ble valgt til møteleder og Rolf J. Helgesen ble valgt til referent.
Til å underskrive protokollen ble valgt Johan Dolve og Bjarne Nedkvitne.
Sekr. leste årsmeldingen som ble enstemmig godkjendt.
Regnskapet ble gjennomgått av kass.Han gikk igjennom alle postene i regnskapet. Ingen merknader. Regnskap og status godkjendt. Budsjett og kontingent kr. 150,- som før ble vedtatt.
Valget gikk etter valgnemda sitt  forslag fremlagt av Arthur Graue.
Fremtiden til vår internettside ble gjort rede for, der vi forsøker å få til en permanent ordning for siden vår.Form. redegjorde for arbeidet. Liten diskusjon.
Forslag om tur til Femunden. Liten respons på opplegget, men styret ble oppmodet til å arbeide videre med saken.
Ymse. Ordet fritt, ingen kommentarer. Form. redegjorde for salg og levering av heftet ”Bømoen og Tvildemoen”. Heftet er blitt godt mottatt.
Møteslutt kl. 11.40.
Møter:
Det er holdt 3 styremøter, og arbeidsutvalget har hatt 4 møter.
8. mai. Feiringen gikk i et elendig vær med vind og regn, men likevel  var det bra fremmøte. Ikke så mange veteraner.
Lars Jordal foretok kransepåleggingen og gjennomførte seremonien, sammen med Gutemusikken anno 1947, med glans.
17. mai.  I strålende solskinn, varmt fint vær, møtte 11 veteraner opp for å delta i Folketoget.
3. juni var vi gjennom annonse i ”Hordaland” invitert av Voss og Oml. Forsvarsforening  til tur til Ulven og Bergenhus Festning, Rosenkranztåtrnet og Håkonshallen for omvisning. Lunsj i Ulven leir.
27/6 til 1/7. Veterantur til Vauldalen Fjellhotell og Femundshytta. En meget vellykket tur med 52 deltagere.
Heftet ”Det var ein gong ein  verdskrig” har foreningen gitt ut i år. Minnet om de lange krigsårene forsvinner, nye generasjoner kommer til. Foreningen har laget en liste over noen av de viktigste hendingene som hadde så store konsekvenser for Europa og en hel verden.
Utvalget av disse stikkordene kan diskuteres, og mye mer kunne vært tatt med, men muligens kan heftet være til hjelp for de som vil studere stoffet nærmere.
Vi har vært i kontakt med skoleverket som er interessert i å få klassesett.

På styremøte 21. september ble det vedtatt at styret skulle foreslå å legge ned foreningen.
Det ble derfor laget til et medlemsmøte den 17. november 2009 kl. 14,oo i Velfersentralen.
Til møtet hadde foreningen fått  admiral Egil J. Eikanger til å holde et foredrag om
”Vårt sårbare samfunn”,
Det var spesielt   sikkerhetstjenesten han tok for seg. Norsk etterretning er god, og for Nordområdene i verdensklasse. Han gav oss et godt innblikk i hvor omfattende moderne etterretning er, og hvor godt vi kjenner styrken til våre naboer. Vi vet mye, men ikke alt.
Etter foredraget og spørsmålsrunde, tok formannen opp
Forslag om oppløsning av foreningen.
Der var en god del innlegg om saken, både for og i mot. Forslag om å danne en venneforening eller lignende ble lansert.
Følgende forslag ble tatt opp til votering;
1. Til kommende årsmøte vert lagt fram innstilling om at foreningen skal oppløysast i løpet av første halvår 2010.
2. Styret får i oppdrag å greia ut dei nærare detaljer -  så som å oppretthalda internettsida og dekning av utgifter til dette, overføring av gjenstander og arkiv til Voss Folkemuseum og andre praktiske grep som måtte syne seg  ønskjeleg,
Styret sin utgreiing vert å leggja fram for årsmøte til avgjerd.
Det sitjande styret får fullmakt til å fortsetja til arbeidet er gjort.
Komande årsmøte skal avhaldast som ein festleg samkome for medlemane m/fylgje.

Av 29 veteraner på møtet stemte 26 for forslaget, og 3 stemte blankt.

Tysklandsbrigaden.no. Arbeidet har fortsatt med vår internettside. Forutsetningen er at nå når foreningen legges ned, skal siden bli låst og stå som den er ved nedleggingtidspunktet.
Det vil bli avsatt penger til leien på serveren.
Foreningens arkiv er klargjort til overlevering til Voss Folkemuseum. Det står en del arbeid igjen for de 2 siste årene som ennå ikke er helt klare.

Da dette antagelig er siste årsmelding fra sittende styre vil vi få takke for samarbeidet i alle år fra 1994 og frem til i dag. Flere i styret har vært med hele tiden, og vi må få fremheve Aage Henning Stavenes for det store arbeidet han har gjort for foreningen.

Takk for oss.

Voss 15. januar 2010.

Styret.